Skip to Store Area:

Magento Commerce

Uw winkelmand is leeg

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel “Andere Wereld Wijnen”.

 

Deze Algemene Voorwaarden van “Andere Wereld Wijnen” zijn 1 op 1 overgenomen van de Algemene

Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie die tot stand is gekomen in overleg met de

Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad

en treden in werking per 1 januari 2011. Daar waar afgeweken wordt ten behoeve van het specifieke karakter

van wijn als product, wordt dat vernoemd, mits relevant.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Branchegarantie

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden “Andere Wereld Wijnen”.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd  : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

 overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Door acceptatie van de algemene

voorwaarden bij de verkoop verklaart koper 16 jaar of ouder te zijn.

 3. Dag  : Kalenderdag;

 
4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

 diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager  : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie

 ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 6. Herroepingsrecht  : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
 

 7. Ondernemer  : de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en

overeenkomst op afstand;
 

 8. Overeenkomst op afstand  : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 

producten als personalisaties tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt

wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Techniek voor communicatie op afstand  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de wijn inclusief (eventuele) aanvullende
 

samengekomen.

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Weintré Wereld Wijnen

 Vestigingsadres Lorentzlaan 8, 6952 GR Dieren

 Bezoekadres: Lorentzlaan 8, 6952 GR Dieren

 Telefoonnummer: 0313 - 437749

 E-mailadres: info@anderewereldwijnen.nl

 KvK nummer: 52299937

 BTW Identificatienummer: 1495.93.764

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product van Andere Wereld Wijnen en op

iedere overeenkomst welke middels de site

www.anderewereldwijnen.nl  tot stand is gekomen.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden

aan de consument beschikbaar gesteld via 

www.anderewereldwijnen.nl

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. De getoonde afbeeldingen van producten zijn waarheidsgetrouwe

weergaven van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke

fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten,

verplichtingen en consequenties zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit

betreft in het bijzonder:

a. De prijs inclusief belastingen;

b. De kosten van levering;

c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. Het herroepingsrecht;

e. Wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

f. Vastlegging van de overeenkomst;

g. De mogelijkheden voor de consument om voor het afsluiten van de overeenkomst de

gegevens te controleren en zo nodig nog te wijzigen;

h. Het aanbod geldt enkel levering binnen Nederland;

i. Andere Wereld Wijnen heeft zich gecommitteerd aan de regels van de Thuiswinkel

Organisatie en van het productschap wijn;

j. De overeenkomst heeft een duur vanaf moment bestelling / betaling en het moment van

levering.

4. Gedurende het plaatsen van de overeenkomst zal voor de consument te allen tijde zichtbaar zijn wat

de consequenties zijn van besluiten. Dit betreft met name:

a. Aantallen flessen en pakketten;

b. Totale waarde van de overeenkomst in- en exclusief BTW.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden. Dat betekent dat na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, verklaring dat

consument 16 jaar of ouder is en ontvangst van de betaling de overeenkomst is gesloten.

2. Direct na het tot stand komen van de overeenkomst, bevestigt Andere Wereld Wijnen middels

elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet

door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Andere Wereld Wijnen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van

de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. De elektronische

betaling, geschiedt onder genomen passende veiligheidsmaatregelen.

4. Bij de elektronische bevestiging door Andere Wereld Wijnen van de aanvaarding van het aanbod door

de consument, zal vermeld worden:

a. Bezoekadres van Andere Wereld Wijnen;

b. Voorwaarden en wijze waarop herroepingsrecht gebruikt kan worden;

c. Uitsluitingen op het herroepingsrecht;

d. De prijs in- en exclusief belastingen;

e. Andere Wereld Wijnen heeft zich gecommitteerd aan de regels van de Thuiswinkel

Organisatie en van het productschap wijn;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na levering van

het product op het door consument aangegeven afleveradres;

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal

de wijn in die mate uitpakken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wenst te

behouden. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij de wijn in originele

verpakking (kartonnen doos of kist met omdoos) aan Andere Wereld Wijnen retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien Andere Wereld Wijnen een ander product heeft geleverd uit het assortiment van Andere

Wereld Wijnen dan vermeld in de overeenkomst, komen retourkosten ten laste van Andere Wereld

Wijnen en heeft consument het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden in

fysieke en financiële zin als ware het dat de overeenkomst nooit heeft plaats gevonden; Andere

Wereld Wijnen kan in voorkomende gevallen niet garanderen dat alle administratieve vastlegging

ongedaan wordt gemaakt;

2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht terwijl de zending overeenkomt met

overeenkomst, komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument; De

consument heeft dan recht op teruggaaf van de prijs behorende bij de fles wijn. Alle overige kosten

worden in voorkomende gevallen niet vergoed. Vergoeding vindt plaats binnen 30 dagen na retour

ontvangst van de ongeschonden fles in originele verpakking (kartonnen doos of kist met omdoos).

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Zie Artikel 7.

2. Indien de termijn van 14 dagen na levering op door consument aangegeven afleveradres is verstreken;

3. Indien de retour ontvangen fles wijn beschadigd is, inclusief verwijdering van de wikkel om de kurk,

geopend is geweest, voor- en of achteretiket zijn beschadigd.

4. Door acceptatie van de verkoopvoorwaarden verklaart de koper 16 jaar of ouder te zijn. In geval dit

niet zo is, kan is er geen sprake van een geldige overeenkomst. De gemaakte kosten – zoals transport –

zijn in dat geval voor rekening van de ouders / verzorgers van de koper.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW tarieven;

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

3. De aangeboden producten worden vermeld, inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Andere Wereld Wijnen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en /

of betrouwbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Andere Wereld Wijnen garandeert niet dat aangekochte en geleverde wijn geen ‘kurk’ kan bevatten.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Andere Wereld Wijnen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van de bestellingen van producten;

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Andere Wereld Wijnen kenbaar heeft

gemaakt;

3. Met inachtneming van de overeenkomst zal Andere Wereld Wijnen de geaccepteerde bestellingen

conform wens op aangegeven leverdatum uitleveren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langer

leveringstermijn is afgesproken.

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Andere Wereld Wijnen al het

redelijk mogelijk doen om de wijn – indien nog voorradig – aangevuld te krijgen vanuit Zwitserland,

dan wel een vervangend product te zoeken in overleg met de consument, doch in alle gevallen per

omgaande contact te zoeken met de consument om te komen tot de best mogelijke oplossing.

5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij Andere Wereld Wijnen tot het

moment van bezorging aan de consument.

6. Andere Wereld Wijnen levert de produkten enkel af binnen Nederland.

Artikel 12 – Duurtransacties

1. Deze zijn bij Andere Wereld Wijnen niet van toepassing.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door de consument verschuldigde bedragen

aan het einde van het bestelproces te geschieden en is voorwaardelijk voor start van uitlevering;

2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan

de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Andere Wereld Wijnen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen na levering, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij Andere Wereld wijnen;

3. Bij Andere Wereld Wijnen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door Andere Wereld Wijnen binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer

uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product of service van Andere Wereld Wijnen kan eveneens worden ingediend via

een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel

Organisatie

www.thuiswinkel.org

. De klacht wordt door de consument dan zowel naar Andere Wereld

Wijnen als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor

de geschillenregeling. Afhankelijk van het onderwerp is dat het productschap wijn of de Nederlandse

Thuiswinkel Organisatie.

 

 

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen consument en Andere Wereld Wijnen waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en Andere Wereld Wijnen over de totstandkoming of uitvoering van

overeenkomsten met betrekking tot door Andere Wereld Wijnen te leveren of geleverde producten,

kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door Andere

Wereld Wijnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP

te Den Haag (

www.sgc.nl

);

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument

zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de

Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Andere Wereld

Wijnen aan deze keuze gebonden. Wanneer Andere Wereld Wijnen dat wil doen, zal de consument

binnen vijf weken na een daartoe door Andere Wereld Wijnen schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk

dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe

bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van

vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het

reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij

wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Andere

Wereld Wijnen surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is

behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting

Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële

Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende

hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie

thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid

aangesloten geschillencommissie.

 

 

Artikel 16 – Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van

de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen

twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling

herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis

waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per

bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument

uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt € 10.000 uitgekeerd. Voor

het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te

zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij

de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €

10.000 wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €

10.000,- over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op

eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 – Aanvullend of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemeen voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal de algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg

met de Consumentenbond;

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn

gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een

aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.

:

De toezichthoudende autoriteit is het productschap wijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even geduld aub

Aanvraag wordt verwerkt...